კეთილსინდისიერების განმტკიცების საკანონმდებლო ბაზა და საერთაშორისო სტანდარტები

კეთილსინდისიერების განმტკიცების საკანონმდებლო ბაზა მოიცავს მთელ რიგ კანონებს, წესებს, რეგულაციებს და სხვა რესურსებს, რომლებიც განსაზღვრავენ კორუფციას, არეგულირებენ ანტიკორუფციულ პროცედურებს და უზრუნველყოფენ კეთილსინდისიერების განმტკიცებას საჯარო სექტორში.

იხილე მეტი

უსაფრთხოების სექტორის კანონმდებლობა

უსაფრთხოების სექტორის კანონმდებლობა მოიცავს ეროვნულ სამართლებრივ დებულებებს, რომლებიც შეეხება ყველა საჯარო ინსტიტუტს. ეს არის კანონები, რომლებიც პირდაპირ ან არაპირდაპირ შეეხება უსაფრთხოების სექტორს ან მასზე ახდენს ზემოქმედებას და კანონმდებლობა, რომელიც შექმნილია კონკრეტულად უსაფრთხოების სექტორისთვის.

იხილე მეტი

მარეგულირებელი ნორმები

მარეგულირებელი ნორმები ეროვნულ და საერთაშორისო დონეებზე მოქმედი სამართლებრივი მექანიზმებია. ეს ნორმები შეიძლება იყოს სავალდებულო და იძულებითი (ეროვნული კანონები და რეგულაციები, საკონტრაქტო ვალდებულებები) ან ნებაყოფლობითი (ანტიკორუფციული დათქმები, ქცევის კოდექსები, ხელშეკრულებები შეიარაღების გაკონტროლების შესახებ).

იხილე მეტი