უსაფრთხოების სექტორი

უსაფრთხოების სექტორი მოიცავს უსაფრთხოების სექტორის ყველა იმ ინსტიტუტს, რომლის მოვალეობაა საზოგადოების დაცვა დანაშაულისგან, უწესრიგობისგან და ძალადობისგან.

იხილე მეტი

თავდაცვა

დღესდღეობით თავდაცვის ინსტიტუტებს მთელი რიგი გამოწვევები აქვთ თავიანთ შესაძლებლობებთან დაკავშირებით.

იხილე მეტი

დაზვერვა

დაზვერვა ან დაზვერვის სამსახური მოიცავს სახელმწიფო სააგენტოებს, რომელთა პასუხისმგებლობაა ეროვნული უსაფრთხოების საფრთხეებთან დაკავშირებული ინფორმაციის შეგროვება, ანალიზი და გავრცელება.

იხილე მეტი

სამართალდაცვა და კეთილსინდისიერების განმტკიცება

სამართალდაცვა ყოველდღიურ ცხოვრებაში მოქალაქეებისთვის უსაფრთხოების მიწოდების უზრუნველყოფაა, რომელიც ხორციელდება ქვეყნის სამართლებრივ ჩარჩოებში მოქცეული შეკავების და პრევენციის მექანიზმების საშუალებით და რომელიც, კანონის დარღვევის შემთხვევაში,

იხილე მეტი

მთავრობის როლი

ნებისმიერი სახელმწიფოს არჩეული ხელისუფლება ვალდებულია უზრუნველყოს ეროვნული უსაფრთხოების სექტორის მართვის შესაბამისობა დემოკრატიულ პრაქტიკასთან და სამოქალაქო უსაფრთხოების – როგორც საჯარო პროდუქტის – მიწოდება მოსახლეობისთვის.

იხილე მეტი

საპარლამენტო კონტროლი

საპარლამენტო ზედამხედველობა (კონტროლი) უსაფრთხოების სექტორზე შეეხება იმ როლს, რომელსაც ასრულებს დემოკრატიულად არჩეული საკანონმდებლო ხელისუფლება უსაფრთხოების სექტორის პოლიტიკისა და საქმიანობის ზედამხედველობასა და მონიტორინგში.

იხილე მეტი

ომბუდსმენის ინსტიტუტი

ადამიანის უფლებების ომბუდსმენს/ომბუდსმენის ინსტიტუტს შეუძლია შეასრულოს სპეციალიზებული ფუნქციები, როგორიცაა მონიტორინგი, ზედამხედველობა, მოლაპარაკება და გამოძიება სამხედრო, სამართალდამცავ და სადაზვერვო უწყებებში.

იხილე მეტი

სამოქალაქო საზოგადოება და მედია

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების (სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები და ასოციაციები, არასამთავრობო ორგანიზაციები და სათემო ჯგუფები) უსაფრთხოების საკითხებში ჩართვა ხელს უწყობს მოსახლეობის აზრის

იხილე მეტი

საერთაშორისო ორგანიზაციები

არ არსებობს საერთაშორისო ორგანიზაციის ერთი და ცალსახა განმარტება. საერთაშორისო ორგანიზაციები მოიცავს როგორც სამთავრობო, ისე არასამთავრობო საერთაშორისო ორგანიზაციებს.

იხილე მეტი